آرشیو بخشنامه ها و آیین نامه ها


ارسال صفحه برای دوستان

فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي واردات


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري
استاندارد براي واردات


(مصوبات شوراي عالي استاندارد و هيئت محترم وزيران)


اداره كل بازرسي كالا و امور صادرات و واردا ت


سال 1390


پیوست: فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي وارداتسایتهای مرتبط