پیام مدیر عامل

 دردنياى تجارت الکترونيک ودرعصرکامپيوتروسرعت حيرت انگيزپيشرفت علوم مختلف  عليرغم آنکه لازمه موفقيت درتمام پيشرفتهاى مذکورمديريت صحيح وعلوم اقتصادى مربوط به آنها بوده است وميبايست دراين مواردنيزتحول بزرگى صورت ميگرفت ولى دردانشگاههاومراکز علمى پيشرفته هنوز همان چهارچوبهاى نظريه هاى قديمى وعلوم اقتصاد تدريس و موردپذيرش و در معتبرترين سازمانها ى جهانى نيزاجرامی شود.

   هنوزدراصول اوليه امرمديريت تغييرى صورت نگرفته وهمچنان درانتخاب گزينه هاى برتر درکسب موفقيت بيشترهمان اختلاف نظرها وجود داشته ودارند.

   بنظرشمادرشرايط کنونى انتخاب کداميک ازگزينه هاى زيردرکسب موفقيت بيشترموثرهستند. 
   

  • تجربه وکارآزمودگى
  • تخصص وکاردانى
  • جواني وخلاقيت
  • اعتبارواعتماد 

   شمابراى ايجادموفقيت بيشتردرحيطه کارى خودکداميک ازگزينه هاى فوق رابعنوان محوراصلى ومهم انتخاب مى نمايید؟

 قطعآ درصورت بررسى بيشتروآگاهى هرچه بيشتر ازامتيازات نهفته درهريک از گزينه هاى فوق کار انتخاب مشکل ترخواهد شد.

آيابهترنيست بجاى ترديددرانتخاب گزينه ها ، چگونگى بهره گيرى ازمجموعه گزينه ها راموردبررسى قرارداده وچه بسى به تناسب نوع فعاليت شماگزينه هاى مهم ديگري هم باشندکه مورداستفاده قرارگيرند. مثلآروشهاى آمارى وياتوجه به روابط عمومى قوى و.... دراينصورت هرگزينه درقبال امتيازات مثبت مربوطه ازنظرتامين کادروامکانات مستلزم مشکلات وهزينه هاى مستقيم وغيرمستقيم مربوط به خودخواهدبودکه اين مسئله استفاده ازمجموع گزينه ها رامشکل مي نمايد.

 واگربتوان آن قسمت ازامورزيرمجموعه مديريتى سازمان خودراکه تخصص خاص خودرامى طلبدواجراى آن قابل واگذارى ميباشد بصورت پيمان يا قرارداديا....... به يک مجموعه مطمئن واگذارکرد و اگردرحيطه مديريت شماامورواردات وصادرات کالاصورت ميگيردشمابراى موفقيت بيشتردرامرواردات وصادرات ازبين شرکتهاى ترخيص کننده کالاومشاورين امورگمرکى شرکتى راکه ادعا داردبادربرداشتن تمامى گزينه هاى موثردراين حرفه ميتواندهرامرامکان پذير راکه قابل اجرادرايران باشدبه نحومطمئن انجام دهد راانتخاب وکليه امورمربوطه رابه آن شرکت محول ووقت ونيروى خودرادرامرتخصصى فعاليت اصلى خودصرف نمائيد.

شرکت دنياي ترخيص ادعا دارد قادربه انجام مطلوب هرامرقابل اجرادرچهارچوب قانون امورگمرکى در بهترين وجه ممکنه ميباشد. چون :

موسسين شرکت دنياى ترخيص هر يک داراى چند سال سابقه فعاليت در امر ترخيص کالا و تجربه طولانى مشاوره گمرکى بوده که و در سال 1356 با تکيه بر تجربه و کارآزمودگى خود اقدام به تاسيس شرکت دنياى ترخيص نموده که در فروردين ماه 1357 به ثبت رسيده و اکنون حاکى از تجربه و کار آزمودگى 40 ساله ميباشد.


مديران قسمتهاي مختلف شرکت علاوه بر تحصيلات دانشگاهى مرتبط با موضوع و فعاليت شرکت ، دوره هاى تخصصى مربوطه را نيز گذرانيده و با بهره گيرى از آخرين اطلاعات فنى با تخصص و کاردانى، مشکل گشاى امور موکلين شرکت ميباشند.


کادر اجرائي شرکت را جوانان سالم و فعال تشکيل داده اند که مشتاقانه مسير ترقى خود را با انتخاب شرکت مورد علاقه خود مى پيمايند و جواني و خلاقيت آنها سرعت بخش انجام امور موکلين شرکت گرديده است.


در طي 35 سال فعاليت مستمر شرکت دنياى ترخيص که در اکثر سالهاى مذکور آمار بيشترين تعداد اظهارات تسليمى به گمرکات کشور را به خود اختصاص داده. مجري امور گمرکى بزرگترين پروژه هاى ملى کشور بوده و معتبرترين واحدهاى تجارى، توليدى و دولتى کشور سالهاست با اين شرکت همکارى داشته و دارند و عليرغم حجم بالاى فعاليت تاکنون حتى يک مورد شکايت يا اختلاف مالى نداشته و امانتدارى و احساس مسئوليت، مسئولين شرکت اعتبار و اعتماد لازم را در بين تمامى موکلين شرکت بطور کامل ايجاد نموده بطوريکه کوچکترين دغدغه و نگرانى نسبت به سرمايه امانى خود نزد شرکت دنياى ترخيص ندارند.


استفاده از گزينه هاي مهم ديگر مانند بهره گيرى از سيستمهاى پيشرفته، دسترسى به کاملترين و جديترين اطلاعات فنى روز، تدوين آمارهاى مختلف و مرتبط با فعاليت شرکت که اثرات بسيار مطلوب آن در کاهش معدل زمان ترخيص و ايجاد رقابت منطقى بين شعبات و نمايندگى هاى شرکت در کاهش معدل زمان ترخيص شعبات و يا آمار افزايش راندمان کارى شعبات و از همه مهمتر آمار تعيين نسبت درصد محمولات ترخيص شده توسط اين شرکت نسبت به کل کالاهاى وارده به کشور و افزايش قابل توجه درصد مذکور که بعد از آمار کاهش معدل زمان ترخيص از مهمترين عوامل و دلايل موفقيت شرکت بوده است.


   اگرچه سرمايه شرکت دنياى ترخيص و کالتنامه هاى قديمي و تمديد شده تا حال ميباشد که تمديد آن در طى ساليان متمادى بزرگترين سرمايه و دليل رضايت موکلين از عملکرد شرکت ميباشد ولى از آنجا که لازمه افزايش رشد درصد کالاهاى ترخيص شده توسط شرکت نسبت به کل کالاهاى وارده به کشور نيازمند افزايش مستمر محمولات ترخيص شده توسط شرکت ميباشد لذا با ايجاد امکانات لازم و ارائه خدمات مناسب و رضايت بخش آمادگى ارتباطات جديد فراهم گرديده و بدينوسيله از وارده کنندگان محترم دعوت به همکارى می نماییم.

  مديران شرکت ضمن اعلام آمادگى براى ملاقات حضورى و اداى توضيحات بيشتر اميدوارند با ايجاد رضايت شما و استمرار روابط رضايت بخش موجب تمديد و کالتنامه ها و افزايش مشتریان جدید شرکت گردند.

 
سایتهای مرتبط